COLNO-DEKLARAČNÉ SLUŽBY

V rámci tejto služby ponúkame

 • zastupovanie v colnom konaní (export a import)
 • podávanie colných vyhlásení elektronickou formou
 • poskytovanie záruk pri prepúšťaní tovaru v rámci SR do navrhovaného režimu
 • štatút schváleného príjemcu
 • dočasný colný sklad
 • colné poradenstvo
 • vystavovanie colných dokladov (JCD, JCDd, DCH, DCHd, CMR)
 • vystavovanie tranzitných dokladov (T1, CARNET TIR)
 • fiškálne zastupovanie v colnom konaní

Doklady potrebné na zastupovanie v colnom konaní

V prípade, ža máte záujem o zastupovanie v colnom konaní je potrebné predložiť nasledujúce doklady:

 • výpis z obchodného registra /nie starší ako 3 mesiace/ alebo živnostenský list
 • doklad o pridelení DIČ a IČ DPH
 • EORI
 • obchodnú faktúru
 • plnú moc
 • mandátnu zmluvu

Intrastat SK

INTRASTAT-SK predstavuje štatistické zisťovanie, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom Slovenskej republiky s jednotlivými členskými krajinami EÚ.

V uvedenej oblasti poskytujeme tieto služby:

 • spracovanie hlásení Intrastat (vystavovanie, zasielanie hlásení na colný úrad)
 • evidencia hlásení

Nie ste si istí, ktoré riešenie vyhovuje Vašim obchodným potrebám?